လမ္းအိုေလး

beyond chaOs


Leave a comment

သရဲေျခာက္တဲ့ည (မင္းခိုက္စိုးစန္)

သရဲေျခာက္တဲ့ည (မင္းခိုက္စိုးစန္)thaye1_a Continue reading


Leave a comment

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အသံခုနစ္ထပ္ (တာရာမင္းေ၀)

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အသံခုနစ္ထပ္ (တာရာမင္းေ၀)
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အသံခုနစ္ထပ္ (တာရာမင္းေ၀) Continue reading


1 Comment

ငါ့ဆီလာ၍ ျပန္ထြက္သြားေသာ အခ်စ္၀တၳဳ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

ငါ့ဆီလာ၍ ျပန္ထြက္သြားေသာ အခ်စ္၀တၳဳ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၁ငါ့ဆီလာ၍ ျပန္ထြက္သြားေသာ အခ်စ္၀တၳဳ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading