လမ္းအိုေလး

beyond chaOs


Leave a comment

ေျခရာမ်ား (ၿငိမ္းေအးအိမ္)

လူဟာ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းသြားတဲ့အခါမွာ ေျခရာအမ်ိဳးမ်ိဳးထားရစ္ခဲ့ၾကတယ္။
Footprints (APK)
ကမၻာႀကီး၏ ရင္ဘတ္ေပၚတြင္…….
ေက်ာေပၚတြင္……….
ႏွလံုးသားထဲတြင္……..
ဦးေႏွာက္အတြင္းပိုင္းတြင္………
ေျခရာမ်ား ထင္က်န္တည္ရွိေနသည္မွာ ေသခ်ာ၏။
တခ်ိဳ႕ကား ၀ါးတားတားမႈန္တုန္တုန္၊
တခ်ိဳ႕ကား အထင္ကရ။
တခ်ိဳ႕ကား ထင္၏သို႔ မထင္၏သို႔။
အားလံုးသည္ ေရာျပြန္း ရႈပ္ေထြးလ်က္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ထိုေျခရာအားလံုးတို႔သည္ လူသားတို႔နင္းေက်ာ္ျဖတ္သန္းသြားခဲ့သည့္ ခရီးရွည္ႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ ထင္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေျခရာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

အမွန္ေတာ့ ကမၻာႀကီးကိုယ္တိုင္သည္ပင္၊ လူသားအမ်ားစုကိုစုေပါင္းထားသည့္ လူသား တစ္ေယာက္သာျဖစ္ၿပီး ထိုလူသားတို႔၏ ေျခရာဆိုသည္ကပင္ ကမၻာႀကီးကိုယ္တိုင္၏ ေျခရာသာျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေမ့သင့္ပါ။

Continue reading