လမ္းအိုေလး

beyond chaOs


Leave a comment

အခ်ိန္ (ေမာင္ျပည့္မင္း)

တစ္ေယာက္ခ်င္း (ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ေအာင္ျပည့္စံု)

တစ္ေယာက္ခ်င္း (ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ေအာင္ျပည့္စံု)

အခ်ိန္ (ေမာင္ျပည့္မင္း)

(ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၀၄။)

(တစ္ေယာက္ခ်င္း – ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ေအာင္ျပည့္စံု။ ႏွစ္ကာလမ်ား – စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။)