လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သစၥာနီ


Leave a comment

အခ်ိန္လိုက္မုဆိုး (သစၥာနီ)

အခ်ိန္လိုက္မုဆိုး (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁အခ်ိန္လိုက္မုဆိုး (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁အခ်ိန္လိုက္မုဆိုး (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading

သစၥာနီ


Leave a comment

အေရးမၾကီးတဲ့စကား (သစၥာနီ)

အေရးမၾကီးတဲ့စကား (သစၥာနီ)အေရးမၾကီးတဲ့စကား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading

သစၥာနီ


Leave a comment

သံေခ်းတက္ေနေသာ တြယ္အပ္ကေလး (သစၥာနီ)

သံေခ်းတက္ေနေသာ တြယ္အပ္ကေလး (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁သံေခ်းတက္ေနေသာ တြယ္အပ္ကေလး (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading


Leave a comment

ေလွကားႏွင့္လူ (သစၥာနီ)

ေလွကားႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ေလွကားႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading

ဗႏၶာတ္ (သစၥာနီ)


Leave a comment

ဗႏၶာတ္ (သစၥာနီ)

ဗႏၶာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ဗႏၶာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ဗႏၶာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading


Leave a comment

Relocate (သစၥာနီ_၂);

သစၥာနီ


Leave a comment

သဲလြန္စ (သစၥာနီ)

သဲလြန္စ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁သဲလြန္စ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁သဲလြန္စ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading

သစၥာနီ


Leave a comment

လူ၏ ကြန္တိုမ်ဥ္းမ်ား (သစၥာနီ)

လူ၏ ကြန္တိုမ်ဥ္းမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁လူ၏ ကြန္တိုမ်ဥ္းမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁လူ၏ ကြန္တိုမ်ဥ္းမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading


Leave a comment

ႏြားႏို႔ေသာက္သူမ်ား (သစၥာနီ)

ႏြားႏို႔ေသာက္သူမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ႏြားႏို႔ေသာက္သူမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading

သစၥာနီ


Leave a comment

အလြမ္းမပါေသာ ျပဇာတ္ (သစၥာနီ)

အလြမ္းမပါေသာ ျပဇာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁အလြမ္းမပါေသာ ျပဇာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading