လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမႈ (လင္းဇင္ေယာ္)


Leave a comment

ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ (လင္းဇင္ေယာ္)

ဂ်စ္ကားတစ္စီး။ လက္နက္ကိုင္လူတစ္စု။ အတြင္းဝန္မ်ားရံုး။ လမ္းခုလတ္။ ဂ်စ္ကားဗံုးေပါက္ကြဲ။ လက္နက္ကိုင္မ်ား အရိုးတစ္ျခား အသားတစ္ျခား တစ္ဖဲ့စီက်ဆံုး။ ယမ္းေငြ႔တလူလူဖံုးလႊမ္း။ ဂ်စ္ကားတစ္စီး။ လက္နက္ကိုင္လူတစ္စု။ အတြင္းဝန္မ်ားရံုး။ လမ္းခုလတ္။ ဂ်စ္ကားဘီးေပါက္။ လမ္းေဘးထိုးရပ္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္။ ဆက္လက္ထြက္ခြာ။ အတြင္းဝန္မ်ားရံုး။ အစည္းအေဝးခန္းမ။ ဝင္ေရာက္စီးနင္းစဥ္ လူသူမရွိ။ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးေပါက္ကြဲ။ လက္နက္ကိုင္မ်ား ေခါင္းတစ္ျခား ကိုယ္တစ္ျခား အတံုးလိုက္အရံုးလိုက္ က်ဆံုး။ ယမ္းေငြ႔တလူလူဖံုးလႊမ္း။ ဂ်စ္ကားတစ္စီး။ လက္နက္ကိုင္လူတစ္စု။ အတြင္းဝန္မ်ားရံုး။ အစည္းအေဝးခန္းမ။ ဝင္ေရာက္စီးနင္း။ တန္ျပန္ပစ္ခတ္။ လက္ပစ္ဗံုးေပါက္ကြဲ။ လက္နက္ကိုင္မ်ား အေပါက္ဝမွာတင္ လက္နက္တစ္ျခား လူတစ္ျခား အထပ္လိုက္က်ဆံုး။ Continue reading