လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တိမ္လႊာမို႕မို႕လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ – ၄ (ေအာင္ခင္ျမင့္)


1 Comment

တိမ္လႊာမို႕မို႕လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ – ၄ (ေအာင္ခင္ျမင့္)

– ပို့စ္ေမာ္ဒန္စနစ္ကို အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ၾကသူမ်ား – နစ္ေရွး၊ ဟိုင္ေဒးဂါး၊ ဖူးကိုး၊ ဒရီးဒါး/ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္ အႏုပညာ

[6 JPGs / 595 KB]

Continue reading

တိမ္လႊာမို႕မို႕လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ – ၄ (ေအာင္ခင္ျမင့္)


Leave a comment

တိမ္လႊာမို႕မို႕လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ – ၃ (ေအာင္ခင္ျမင့္)

– ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္/ ဆင္ျမဴရယ္ဘက္ကပ္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္မဲ့ ျပဇာတ္/ ထက္ထက္မိုးဦးႏွင့္ Popယဥ္ေက်းမႈ/ ေသျခင္းတရား/ အႏုပညာအေပၚ သေဘာထား ေျပာင္းလဲျခင္း   ့  ့  ့  ့[6 JPGs / 488 KB]

Continue reading

တိမ္လႊာမို႕မို႕လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ – ၄ (ေအာင္ခင္ျမင့္)


Leave a comment

တိမ္လႊာမို႕မို႕လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ – ၂ (ေအာင္ခင္ျမင့္)

– (ေနမ်ိဴး/ အထီးက်န္ လူအုပ္ၾကီး/ လူၾကိဳက္နည္းတဲ့ အႏုပညာ/ ကဗ်ာေသဆံုးျခင္း/ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သံသယျဖစ္မႈ)

[5 JPGs / 584 KB]
Continue reading

တိမ္လႊာမို႕မို႕လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ – ၄ (ေအာင္ခင္ျမင့္)


Leave a comment

တိမ္လႊာမို႕မို႕လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ – ၁ (ေအာင္ခင္ျမင့္)

– အဖြင့္တီးလံုး/ ၿမိဳ႕မၿငိမ္း/ ၁၉၆၀၊၇၀ႏွစ္မ်ား/ ဆိုရွယ္လစ္လြန္ ဟင္းလင္းျပင္/
ထူးအိမ္သင္၏ သက္ၿငိမ္/ ကတ္ကိုဘိန္း၏ ၾသဇာ/ ေမာ္ဒန္ကဗ်ာ

“မႈိင္းျပာရီၫို႕ တိမ္လႊာမို႔မို႔လြင္”ကား ၿမိဳ႕မၿငိမ္း၏ သီခ်င္းျဖစ္ရာ “တိမ္လႊာမို႔မို႔လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔” ေဆာင္းပါးစဥ္ကား ၿမိဳ႕မၿငိမ္းေခတ္မွ ယခုေခတ္ကာလသို႔ ဘယ္သူေတြက ဘယ္သို႕ ခ်ီတက္ခဲ့ေလသနည္း ဟူေသာ ေကာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေလသည္။ စစ္တမ္းႏွင့္ စာတမ္းအဆင့္ထိ မဟုတ္ပါ။ လူငယ္တစ္ေယာက္၏ ရႈျမင္ခ်က္မွ်သာ၊ ထိုသူတစ္ေယာက္၏ ယူဆခ်က္တစ္ခုကား ထိုခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ အေရးၾကီးေသာ စာေရးဆရာ၊ အႏုပညာသည္မ်ားမွာ ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔သမားမ်ား ျဖစ္သတဲ့၊ သူက Contrary ဟူေသာ စကားလံုးကို ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔ဟူ၍ ျမန္မာျပန္သည္။ အစဥ္အလာေနာက္သို႕ မလိုက္သူမ်ား (၀ါ) အသစ္တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ၾကည့္ခ်င္သူမ်ား၊ လုပ္လိုသူမ်ားဟု ဆိုလိုသည္။[11 JPGs / 1.07 MB] Continue reading