လမ္းအိုေလး

beyond chaOs


1 Comment

ေဆာင္း (စိုင္း၀င္းျမင့္)

ေဆာင္း (စိုင္း၀င္းျမင့္)

(တစ္ေယာက္တည္းစကား – စိုင္း၀င္းျမင့္)


Leave a comment

မျမင္ရျခင္း အစတစ္စ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

မျမင္ရျခင္း အစတစ္စ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

(တစ္ေယာက္တည္းစကား – စိုင္း၀င္းျမင့္)


Leave a comment

တျခားေသာ (၄) (စိုင္း၀င္းျမင့္)

တျခားေသာ (၄) (စိုင္း၀င္းျမင့္)

(တစ္ေယာက္တည္းစကား – စိုင္း၀င္းျမင့္)


Leave a comment

သူစိမ္း (၄) (စိုင္း၀င္းျမင့္)

သူစိမ္း (၄) (စိုင္း၀င္းျမင့္)

(တစ္ေယာက္တည္းစကား – စိုင္း၀င္းျမင့္)


Leave a comment

ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ကို ခ်ေရးမိတယ္ … စကားလံုးမ်ား (စိုင္း၀င္းျမင့္)

ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ကို ခ်ေရးမိတယ္  … စကားလံုးမ်ား (စိုင္း၀င္းျမင့္)

(တစ္ေယာက္တည္းစကား – စိုင္း၀င္းျမင့္)


Leave a comment

နိေရာဓကဗ်ာ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

နိေရာဓကဗ်ာ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

(တစ္ေယာက္တည္းစကား – စိုင္း၀င္းျမင့္)


Leave a comment

ၿမိဳ႕တြင္းေျပာ အေ၀းေျပာ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

ၿမိဳ႕တြင္းေျပာ အေ၀းေျပာ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

(တစ္ေယာက္တည္းစကား – စိုင္း၀င္းျမင့္)


Leave a comment

တုန္ယင္မႈဟာ ေနေရာင္ျခည္ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

တုန္ယင္မႈဟာ ေနေရာင္ျခည္ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

(တစ္ေယာက္တည္းစကား – စိုင္း၀င္းျမင့္)


Leave a comment

တစ္ေယာက္တည္းစကား (စိုင္း၀င္းျမင့္)

တစ္ေယာက္တည္းစကား (စိုင္း၀င္းျမင့္)

(တစ္ေယာက္တည္းစကား – စိုင္း၀င္းျမင့္)


Leave a comment

ငါ့စာအုပ္ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

ငါ့စာအုပ္ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

(တစ္ေယာက္တည္းစကား – စိုင္း၀င္းျမင့္)