လမ္းအိုေလး

beyond chaOs


Leave a comment

အဆင့္ဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရဲ့ အသြင္ေျပာင္းျခင္း (ေဇယ်ာလင္း)

အက္ရွ္ဘရီတစ္ပုဒ္ႏွင့္ Post Modern ကဗ်ာကို အၾကမ္းဖ်င္း ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း
(အဆင့္ဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရဲ့ အသြင္ေျပာင္းျခင္း)

ဂၽြန္အက္ရွ္ဘရီနိဒါန္း (ေဇယ်ာလင္း) - Cover Art
(ႏွစ္ကာလမ်ား – Collector’s Item)
ဒီကဗ်ာကို ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ေကာက္မလဲဆိုတာ ျပႆနာပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖတ္ေနက်ကဗ်ာ မဟုတ္လို႔ရယ္၊ ဘယ္လို ဖတ္ယူနားလည္ရမလဲဆိုတာ မရွင္းလို႔ရယ္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖတ္ေနက် ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္တဲ့အခါ …

Continue reading