လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကမ္ပီး (၁၉၈၅-၂၀၁၄) ကို သတိရလက္

ရုပ္ရွင္ကဗ်ာ – ၂၄ (ေမာင္ေဒး)

Leave a comment

Microsoft Word ဖိုင္ထဲတြင္၊ အျပင္ထုတ္ထားေသာ လွ်ာမ်ားေပၚတြင္၊ ေနပူထုတ္လွမ္းထားေသာ အဝတ္မ်ားေပၚတြင္ နင့္နာမည္ကို ငါေရး၏။ ကမ႓ာကို ပတ္ေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳလ္တုေပၚတြင္၊ ဆရာဝန္ ေပးလိုက္ေသာ ေသာက္ေဆးမ်ားေပၚတြင္၊ ၾကည္ေအာင္၏ ကဗ်ာစာအုပ္ ေနာက္ေက်ာဖံုးေပၚတြင္ နင့္နာမည္ကို ငါေရး၏။ ယင္ေကာင္တို႔၏ အေတာင္မ်ားေပၚတြင္၊ ေဆာင္းရာသီ၏ အာေငြ႕ေပၚတြင္၊ ဗာဒံ႐ြက္မ်ားေပၚႏွင့္ လမ္းေခြးတို႔၏ နား႐ြက္မ်ားေပၚတြင္ နင့္နာမည္ကို ငါေရး၏။ ငါကိုယ္တိုင္၏ အေရျပားေပၚတြင္ နင့္နာမည္ကို ငါေရး၏။ အျခားလူမ်ား၏ အေရျပားေပၚတြင္ နင့္နာမည္ကို ငါေရးဖို႔ စိတ္ကူးယဥ္၏။ မရရွိခဲ့ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားႏွင့္ ရရွိခဲ့ေသာ အခ်ိန္မ်ားေပၚတြင္၊ မရရွိခဲ့ေသာ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ရရွိခဲ့ေသာ ေမြးစာရင္းစာ႐ြက္တို႔ေပၚတြင္ နင့္နာမည္ကို ငါေရး၏။ နင္ ေသဆံုးခဲ့သည္၊ ထို႔ေနာက္ အသက္ဆက္ရွင္၏။

(David Cronenberg ၏ Maps to the Stars)


(ရုပ္ရွင္ကဗ်ာမ်ား – ေမာင္ေဒး။ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၅ – ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.