လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

Hein Myat Zaw

တခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္ေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္ပါ ပါေနတယ္ (ဟိန္းျမတ္ေဇာ္)

Leave a comment

ေဟ့ေကာင္ … ေဟ့ေကာင္ … ေဟ့ေကာင္ …
ငါပါ … ငါပါ … ငါပါ … ေဟ့ေကာင္ …
ငါပါ … ငါပါ … ေဟ့ေကာင္ … ျမန္ျမန္ … ေဟ့ေကာင္ …
ၾကားလား … ၾကားလား … ေဟ့ေကာင္ … ငါပါ … ငါပါ … ေဟ့ေကာင္ …
ငါတင္မကဘူး ဘုရားသခင္ပါ ဒဏ္ရာရလာတယ္။ ေဟ့ေကာင္ …
ငါပါ … ေဟ့ေကာင္ … ငါပါ …။ ။

ဟိန္းျမတ္ေဇာ္
၄-၃-၁၀


(Hein Myat Zaw @Facebook)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s