လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ရန္ကုန္မွတ္စုမ်ား (မိုးေဝး)

မွတ္စုမ်ား ၇ (မိုးေဝး)

Leave a comment

မနက္ အိပ္ရာကႏိုးႏိုးခ်င္း
ေရထဲမွာ တစ္ခုခု ရွိေနတယ္
ဂ်ပ္ဇ္ဂီတသံ လြင့္ေနတယ္
မနက္ျဖန္ သူ ျပန္လာမယ္
ႏွင္းေတြလည္း က်စျပဳေနတယ္
တစ္ဖန္ ျပန္အိပ္ေပ်ာ္သြားျပန္တယ္
အသက္ရွဴသံထဲ ခဏနားပါရေစ
အသက္ရွဴသံထဲ ေျပးလႊားေနရတာ ၾကာခဲ့ၿပီ။

၄၊ ၁၂၊ ၂၀၁၄။


( ရန္ကုန္မွတ္စုမ်ား – မိုးေဝး။ မတ္၊ ၂၀၁၅ – ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s