လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ရန္ကုန္မွတ္စုမ်ား (မိုးေဝး)

မွတ္စုမ်ား ၁ (မိုးေဝး)

Leave a comment

အိမ္ဆီ ျပန္လာၾကတယ္
ျပန္လာၾကသူေတြအထဲ
ျပန္စရာ အိမ္မရွိသူေတြလည္း ပါတယ္
တခ်ိဳ႕ ျပန္စရာအိမ္ ရွိေပမဲ့
ျပန္မလာႏိုင္ၾကသူေတြလည္း ပါတယ္
အိမ္ဆီေတာ့ ျပန္လာေနၾကတာပဲ
ေဟ့လူ … ခင္ဗ်ား အိမ္ျပန္ေရာက္ၿပီလား။

၂၄၊ ၇၊ ၂၀၁၄။


( ရန္ကုန္မွတ္စုမ်ား – မိုးေဝး။ မတ္၊ ၂၀၁၅ – ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s