လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေနရာ (လင္းမိုးလက္)

Leave a comment

လိပ္ျပာလံုေသးရင္
ေနာက္ထပ္ မိုးစက္ေတြ
ေနာက္ထပ္ ရြက္ေျခာက္ေတြ
ေနာက္ထပ္ ပန္းပြင့္ေတြ
ထပ္ၿပီး အက်ည္းတန္ေစတ့ဲအထိ
အ့ဲဒီအရပ္မွာ
လူႀကီးမင္းတို႔ ေနပါ။

Source: FacebookFacebook | Image: Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s