လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ယခုအခ်ိန္ႏွင့္ အျခားမၿငိမ္မသက္မႈမ်ား (လွသန္း) - ဃသလနမ

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ယခုအခ်ိန္ႏွင့္ အျခားမၿငိမ္မသက္မႈမ်ား (လွသန္း)

Leave a comment

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ယခုအခ်ိန္ႏွင့္ အျခားမၿငိမ္မသက္မႈမ်ား (လွသန္း)

၁။

အေတာင္ေညာင္းေနတဲ့ လင္းတတစ္ေကာင္
အရက္ဆိုင္မွာ ထိုင္ေဟာင္ေနတယ္
ေရွာင္ေျပးလို႔ လြတ္မတဲ့လား
ေရွာင္ေျပးလို႔ လြတ္မတဲ့လား
ေရွာင္ေျပးလို႔ လြတ္မတဲ့လား
ေရွာင္ေျပးလို႔ လြတ္မတဲ့လား
ကိုယ့္ကိုယ္ကို လႊတ္မခ်ခ်င္စမ္းပါနဲ႔။

.


This slideshow requires JavaScript.

Please click on Pause and then navigate.
Right click > Ctrl + View Image to zoom in.


(ဧၿပီ၊ ၂၀၁၂။ ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s