လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ငါ့စုဗူး (ေအာင္ခ်ိမ့္)

ငါ့စုဗူး – ၂၅ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

Leave a comment

ငါဟာ ေရာက္ၿပီးသားေတြ ျပန္ျပန္ေရာက္ေနတယ္
ငါဟာ ျဖစ္ၿပီးသားေတြ ျပန္ျပန္ျဖစ္ေနတယ္
ငါဟာ တိုင္ပတ္ေနတယ္
ငါဟာ ရြာလည္ေနတယ္။
ဒါဟာ ကမၻာႀကီး လိေမၼာ္သီးကဲ့သို႔
လံုး၀န္းေနေၾကာင္း၊ လံုးေၾကာင္း
ေသခ်ာေရရာေအာင္
ငါေျပာႏိုင္ခဲ့တာပဲ။


(ငါ့စုဗူး – ေအာင္ခ်ိမ့္။ ၂၀၁၄။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s