လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ငါ့စုဗူး (ေအာင္ခ်ိမ့္)

ငါ့စုဗူး – ၂၀ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

Leave a comment

အခု ငါတို႔ေရာက္ေနတာ
အရင္တုန္းက အေဝးၾကီးမွာ
အေဝးၾကီးေတြ နီးလာေပါ့။

အခု၊ ငါ့အသက္
အသက္ ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ။
အေဝးၾကီးေတြ
အနီးေလး ေရာက္လာတာေပါ့ေလ။


(ငါ့စုဗူး – ေအာင္ခ်ိမ့္။ ၂၀၁၄။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.