လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘယ္ေလာက္ေဝးေဝး ဆက္သြယ္ေရး (ဟံလင္း)

ဟယ္လီေကာ္ပတာ (ဟံလင္း)

Leave a comment

ဟယ္လီေကာ္ပတာဟာ
ေတာ္ေတာ္နဲ႔ကိုဆင္းမလာ

ငါ့ရဲေဘာ္အေလာင္းေတြကို
ငါစီေပးလိုက္ရတယ္
H စာလုံးပံု။

၂၅ ၊ ၂ ၊ ၂၀၁၄


(ဘယ္ေလာက္ေဝးေဝး ဆက္သြယ္ေရး – ဟံလင္း။ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၄ – ေက်ာ္ေမႊးစာေပ။)

ဟံလင္း @Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s