လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တစ္ဝက္တစ္ပ်က္သာ ၾကားရေသာ ျပက္လံုးအလုပ္သင္ကာလ (ေမာင္ေဒး)

Leave a comment

ပန္းေရာင္ရုပ္ပြားေတာ္ရဲ႕ လက္ေခ်ာင္းေတြ
ေဆးျပားေတြရတဲ့အခါ ေရာဂါကို သတိမရဘူး။
ေသြးေႏြးသတၱဝါေတြမွာသာ လက္ေခ်ာင္းေတြရွိတာ မဟုတ္။
အေရလဲေနတုန္း ဝင္ဖမ္းၾကတာ။ ေနာက္တစ္လွည့္မွာ၊
အဖမ္းခံရသူ။ အားလံုးကို စားပစ္လုိက္ၾကတာပဲ။
အေမွာင္ထဲမွာသာ လင္းတဲ့ အယ္လ္ကိုေဟာလစ္ၾကိမ္ဆိုမႈမ်ား။
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။
အဆစ္ေတြ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ပြတ္သပ္ မီးကို ျဖစ္ေပၚေစ၏။
တြင္းေအာင္းသတၱဝါတို႕ရဲ႕ အေမြးပြသည့္ ေရာင့္ရဲမႈမ်ိဳး။
ေကာင္းကင္ထဲမွာ မစင္ေတြရွိလို႔ပဲ။
ျမစ္ေရထဲ စိမ့္ဝင္ေတာ့ သဒၵါဖြဲ႕စည္းပံုအားျဖင့္ ျမစ္က ထံုအသြား။
တမန္ေတာ္ေတြကို ဖြားတဲ့လည္ပင္းေပၚက
အေရာင္တလက္လက္ၾကဳတ္ဗူးမ်ား။ တခ်ိဳ႕လမ္းၾကံဳလိုက္ရင္း
ပါးေစာင္ကို အတြင္းဘက္ကေန ကိုက္ထားတယ္။
ဒီေနရာကိုေရာက္မွေတာ့ လည္ပင္းကို ခြဲၾကည့္ၾကတာ ထံုးစံ။
ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းထားတဲ့ ဖားတစ္ပိုင္းငါးတစ္ပိုင္းရာသီ။

၂၀၁၀၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂။


(အစြန္းထြက္ ဇီဝေဗဒ – ေမာင္ေဒး။ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၁။ ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s