လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

Love is a Dog from Hell (Charles Bukowski)

လြန္ (စင္ၾကယ္ၿငိမ္း)

Leave a comment

တို႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ မဂၤလာမွတ္တမ္း
စာအုပ္မွာ အဲ့လုိေရးထားတယ္။
ငါလည္း ဟုိဒီ လွန္ေလွာၾကည့္တယ္။
သူတို႔ ဆယ္ႏွစ္္ၾကာ ေပါင္းခဲ့။
သူတို႔ ငယ္ရြယ္ခဲ့တယ္။
ခု ငါ သူမရဲ႕ အိပ္ယာထဲ ေရာက္ေန။
သူက သူမဆီ ဖုန္းေခၚတယ္။
‘ငါ့လြန္ ျပန္လုိခ်င္တယ္။
အဲ့ဒါ ျပင္ထားေပး။
ကေလးေတြ ဆယ္နာရီ
လာေခၚမယ္’
သူေရာက္တဲ့အခါ တံခါးအျပင္မွာ
ေစာင့္ေန။
သူ႕ကေလးေတြ
သူနဲ႔လုိက္သြား။
သူမက အိပ္ယာဆီ ျပန္လာ
ငါ့ ေျခေထာက္ကုိ ဆန္႔ထုတ္လိုက္တယ္
သူမေျခေထာက္နဲ႔ ထိထားဖို႔။
ငါလည္း ငယ္ရြယ္ခဲ့တယ္။
လူေတြၾကားက ဆက္ဆံေရးဟာ ဒီလုိပဲ
မျမဲဘူး။
ငါဘ၀မွာ
ၾကံဳခဲ့တဲ့မိန္းမေတြကုိ ျပန္ေတြးမိ။
သူတို႔ေတြ ရွိေတာင္ မရွိခဲ့သလုိလုိ။

‘သူ႔လြန္ ရသြားလား’ ငါ ေမးလုိက္တယ္။

‘အင္း၊ သူ႕လြန္ သူရသြားတယ္’

ငါဆုိရင္ေကာ
ငါ့ ေဘာင္းဘီတုိ
The Academy of St. Martin
in the Fields ဆုိတဲ့ င့ါအယ္ဘမ္ေတြ ယူဖို႔
ျပန္လာမလား? ငါထင္ပါတယ္
လာမယ္။

the drill (charles bukowski)

our marriage book, it
says.
I look through it.
they lasted ten years.
they were young once.
now I sleep in her bed.
he phones her:
“I want my drill back.
have it ready.
I’ll pick the children up at
ten.”
when he arrives he waits outside
the door.
his children leave with
him.
she comes back to bed
and I stretch a leg out
place it against hers.
I was young once too.
human relationships simply aren’t
durable.
I think back to the women in
my life.
they seem non-existent.

“did he get his drill?” I ask.

“yes, he got his drill.”

I wonder if I’ll ever have to come
back for my bermuda
shorts and my record album
by The Academy of St. Martin in the
Fields? I suppose I
will.


the drill – charles bukowski
[from Love is a Dog from Hell: Poems, 1974-1977 (1977), Black Sparrow Press]
ဘာသာျပန္ – စင္ၾကယ္ၿငိမ္း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s