လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

(ေက်ာင္းေနဖက္ - ၾကည္ေဇာ္ေအး၊ ခက္သီ၊ ထြန္းကို၊ မင္းၿငိမ္းေအး၊ လူေဇာ္သစ္၊ လင္းမိုးေစြ)

လိပ္ျပာ (မင္းၿငိမ္းေအး)

Leave a comment

အေဖထြက္သြားတဲ့
တံခါးေပါက္မွာ
စိတ္မခ်ႏိုင္ျခင္းေတြနဲ႔
အေမပါလိုက္သြားတယ္
လူသားႏွစ္ဦး
ေလာကတစ္ခုနဲ႔
မိဘမဲ့ (၃) ေယာက္
ဓာတ္ပံုေတြထဲ
က်ိဳးသြားတဲ့ သစ္ကိုင္းကို
အပင္နဲ႔ ျပန္ဆက္ၾကည့္မိတယ္
အရာရာဟာ
နီးလြန္းျခင္းနဲ႔ ေဝးလြန္းျခင္းၾကား
တည္ၿငိမ္လြန္းခဲ့ပါတယ္
အပ္က်သံေလးေတာင္
အရွက္ရေစတဲ့အထိ
ၾကမ္းျပင္မွာ
တရွပ္ရွပ္ေျပးေနတဲ့၊ ငိုသံေတြ
အေဝးဆံုးကို သြားတဲ့အခါ
အနီးဆံုးက စခြဲရတယ္
လိပ္ျပာစစ္ရင္
အေတာင္က်ိဳးရတယ္လို႔
ဘယ္သူေျပာခဲ့တာလဲ
အေဖရဲ႕ ကိုယ္ထည္မွာ
အေမရဲ႕ အေတာင္ပံနဲ႔
ႏွစ္ေယာက္အတူ ပ်ံခဲ့ၾကတယ္
ဟိုးအေဝးၾကီးဆီေပါ့။


(ေက်ာင္းေနဖက္ – ၾကည္ေဇာ္ေအး၊ ခက္သီ၊ ထြန္းကို၊ မင္းၿငိမ္းေအး၊ လူေဇာ္သစ္၊ လင္းမိုးေစြ။
Beauty Flame – ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂၀၁၄။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s