လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

(ေက်ာင္းေနဖက္ - ၾကည္ေဇာ္ေအး၊ ခက္သီ၊ ထြန္းကို၊ မင္းၿငိမ္းေအး၊ လူေဇာ္သစ္၊ လင္းမိုးေစြ)

အလိုုေရႊဖား (ၾကည္ေဇာ္ေအး)

Leave a comment

အိုင္သစ္ၾကီး၊ အိုင္သစ္ၾကီး၊ အိုင္သစ္ၾကီး
ပလံု၊ ပလံု၊ ပလံု၊ ပလံု၊ ပလံု၊ ပလံု၊ ပလံု၊ ပလံု
ခုန္တက္၊ ခုန္တက္၊ ခုန္တက္၊ ခုန္တက္၊
ျပန္ခုန္တက္၊ ျပန္ခုန္တက္၊ ျပန္ခုန္တက္၊
ျပန္ျပန္ခုန္၊ ျပန္ျပန္ခုန္၊ ျပန္ျပန္ခုန္၊
ျပန္ျပန္ခုန္တက္
ျပန္ခုန္တက္
ျပန္တက္
တက္။


(ေက်ာင္းေနဖက္ – ၾကည္ေဇာ္ေအး၊ ခက္သီ၊ ထြန္းကို၊ မင္းၿငိမ္းေအး၊ လူေဇာ္သစ္၊ လင္းမိုးေစြ။
Beauty Flame – ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂၀၁၄။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s