လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေဆးရွဴတဲ့ေမာင္ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

မုန္းေတာ္မူ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

Leave a comment

ငါတို႔ၾကိဳက္ခဲ့တာေတြ
မၾကိဳက္ၾကေတာ့ဘူး
မၾကိဳက္ေတာ့ဘူး
မၾကိဳက္ေတာ့၍ ၾကိဳက္ပါလို႔ ေျပာလို႔မရ
ေျပာလို႔မရေတာ့တဲ့ အေျခ။

ငါ့ၾကက္ဟင္းခါးေတြ
ငါ့ေပါင္မုန္႔မီးကင္ေတြ
ငါ့ဤလူ႕ေဘာင္တြင္ေတြ
ငါ့ Bjork ေတြ
ငါ့ေမရွင္ေတြ
ကုန္ၿပီ။

အထက္ပါအရာေတြ အထက္ပါပုဂၢိဳလ္ေတြ
ငါအားနာမိပါတယ္။

ငါ့ကို မၾကိဳက္ေတာ့
ငါ၌ပင္မဆံုး၊ ငါ့ကဗ်ာကိုမုန္းသတဲ့။

မုန္းေတာ္မူ
မုန္းေတာ္မူပါေတာ့ …
အမုန္းစံုလင္လွပါသျဖင့္ မရုန္းေတာ့ၿပီ
မုန္းေတာ္မူ။


(ေဆးရွဴတဲ့ေမာင္ – ေအာင္ခ်ိမ့္။ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ – ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၃။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s