လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေဆးရွဴတဲ့ေမာင္ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

ခ်စ္စကား (ေအာင္ခ်ိမ့္)

Leave a comment

ငယ္ဘဝႏွင္းမ်ား
သီခ်င္းမ်ား
ဒီကေန ငါ တစ္ခါမွ
ငါ တစ္ခါမွမရ။
ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း ရထားစီးရသလို
ရထားစီးရသလို
ဇာတ္လမ္းမွာ ဖတ္မဝေအာင္ရွိ၍
ငါတို႔မွာ ေထာင့္ေတာင့္ေတာင့္ဖက္နမ္း၏။

ဘာကိုၾကားရပါသလဲ
ျမစ္ေရစီးမ်ား၊ ေရစီးမ်ား။

ဒီလိုၾကားခဲ့ပါတယ္
ဒီလိုနားၾကားလြဲမႈမ်ား။
လြန္ခဲ့တဲ့တစ္လေလာက္ကမွ
ငါအသက္ၾကီးတာ ငါ သိခဲ့တယ္။
သတင္းစကားကား
ဤမွ်။
အဘိုးစားနားကား
ဤမွ်။


(ေဆးရွဴတဲ့ေမာင္ – ေအာင္ခ်ိမ့္။ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ – ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၃။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s