လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဟရူကီ မူရာကာမိ၏ ျပတင္းတစ္ေပါက္ႏွင့္ အျခားဝတၳဳတိုမ်ား (ျမင့္သန္း)

ကေနတဲ့ လူပုေလး (ျမင့္သန္း)

Leave a comment

ကေနတဲ့ လူပုေလး (ျမင့္သန္း)

The Dancing Dwarf

မင္းအေနနဲ႔ ႏိုင္ခ်င္သေလာက္ ႏိုင္လို႔ရမယ္။ ဒါေပတဲ့ ရွံဴးတယ္ဆိုတာက တစ္ၾကိမ္တည္းပဲ။ ရွံဴးရင္ ၿပီးသြားတာပဲ။ မင္း ရွံဴးကို ရွံဴးရဦးမွာ။ တစ္ေန႔ ေရာက္လာလိမ့္မယ္။ ငါကေတာ့ ေမွ်ာ္ေနမယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ၾကာၾကာ
.

ကေနတဲ့ လူပုေလး (ျမင့္သန္း)

မူရာကာမိ၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ စမ္းသပ္အေရးအသားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေက်ာ္ၾကားရသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ အေရးအသား တည္ေဆာက္ထားေသာ ရပ္ဝန္း၏ မေရရာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တကယ့္ဘဝ (ေန႔စဥ္ဘဝ)ႏွင့္ အိပ္မက္တို႔၏ အၾကားတြင္ စည္းရိုးပါးပါးကေလး ခ်ထားကာ ေထြျပားေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးတြင္၊ ကာလတရားမွာ တစ္ေျပးတည္း ျဖစ္သည္။ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္တို႔ကို သရုပ္မွန္ဟု ေခၚၾကေသာ ရီရယ္လစ္ဇင္ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္ေျပာဆိုရန္ မျဖစ္။ ထို‘အခ်က္’ကို ေဝဖန္ေရး မလုပ္ႏိုင္။ ထို႔အတူ ‘ျဖစ္ေနျခင္း’ႏွင့္ ‘ျဖစ္ေနျခင္း၏ အတြင္းမွ ျဖစ္ေနၾကျခင္း’ကို တစ္ၾကိမ္တည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ ေဖာ္ထုတ္ေသာ အေရးအသား ျဖစ္သည္။ ဝတၳဳတိုဆို ဒီလိုမွဟူေသာ အစဥ္အလာေပတံႏွင့္ တိုင္းတာကာ ဖတ္ေလ့ရွိေသာ၊ ‘ေဖေတာ့ေမာင္ေတာ့ ၾကိဳက္’မ်ား သေဘာက်ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ ဝတၳဳတိုမ်ိဳး ျဖစ္သည္မွာ ေသခ်ာေပသည္။

– ျမင့္သန္း။


(The Dancing Dwarf by Haruki Murakami. Eng trans: Jay Rubin.
ဟရူကီ မူရာကာမိ ၏ ျပတင္းတစ္ေပါက္ႏွင့္ အျခားဝတၳဳတိုမ်ား – ျမင့္သန္း။ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၄။ ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.