လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သရဲေျခာက္တဲ့ည (မင္းခိုက္စိုးစန္)

Leave a comment

သရဲေျခာက္တဲ့ည (မင္းခိုက္စိုးစန္)thaye1_athaye1_bthaye1_cthaye2_athaye2_bthaye2_cthaye3_athaye3_bthaye3_cthaye4_athaye4_bthaye4_cthaye5_bthaye5_cthaye52_athaye52_bthaye52_cthaye_6_athaye_6_bthaye_6_cthaye7_athaye7_bthaye7_cthaye7_dthaye8_athaye8_bthaye8_cthaye9_athaye9_bthaye9_cthaye11_athaye11_bthaye11_cthaye11_dthaye12_athaye12_bthaye12_cthaye13_athaye13_bthaye13_cthaye14_athaye14_bthaye14_cthaye53_athaye53_bthaye53_cthaye54_athaye54_bthaye54_cthaye55_aသရဲေျခာက္တဲ့ည (မင္းခိုက္စိုးစန္)သရဲေျခာက္တဲ့ည (မင္းခိုက္စိုးစန္)


(ငါ့ဆီလာ၍ ျပန္ထြက္သြားေသာ အခ်စ္ဝထၳဳ ႏွင့္ အျခားဝထၳဳတိုမ်ား – ကေလာင္စံု။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s