လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အသံခုနစ္ထပ္ (တာရာမင္းေ၀)

Leave a comment

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အသံခုနစ္ထပ္ (တာရာမင္းေ၀)
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အသံခုနစ္ထပ္ (တာရာမင္းေ၀)ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အသံခုနစ္ထပ္ (တာရာမင္းေ၀)ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အသံခုနစ္ထပ္ (တာရာမင္းေ၀)ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အသံခုနစ္ထပ္ (တာရာမင္းေ၀)athan2_cathan2_dathan3_aathan3_bathan3_cathan4_aathan4_bathan4_cathan5_aathan5_bathan5_cathan6_aathan6_bathan6_cathan7_aကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အသံခုနစ္ထပ္ (တာရာမင္းေ၀)


(ငါ့ဆီလာ၍ ျပန္ထြက္သြားေသာ အခ်စ္ဝထၳဳ ႏွင့္ အျခားဝထၳဳတိုမ်ား – ကေလာင္စံု။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s