လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘီလူးတို႔ရဲ႕ ေျမႏုလြင္ျပင္ (ေမာင္ေဒး)

လူတိုင္းကို ေပ်ာ္ေအာင္ထားျခင္း/ မ်ိဳးသုဥ္းသြားၿပီျဖစ္ေသာ အေမြးရွည္ အစြယ္ေကာက္ ဆင္ၾကီးတစ္မ်ိဳး (ေမာင္ေဒး)

Leave a comment

တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။ တည္ေဆာက္။
ဖ်က္ဆီး။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။ တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။
ျပန္လည္တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။ တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။ ျပန္လည္
တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။ တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္။
ဖ်က္ဆီး။ တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။
တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။ တည္ေဆာက္။
ဖ်က္ဆီး။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။ တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။
ျပန္လည္တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။ တည္ေဆာက္။

လူတိုင္းကို ေပ်ာ္ေအာင္ထားျခင္း/ မ်ိဳးသုဥ္းသြားၿပီျဖစ္ေသာ အေမြးရွည္ အစြယ္ေကာက္ ဆင္ၾကီးတစ္မ်ိဳး (ေမာင္ေဒး)

ဖ်က္ဆီး။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။ တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။
ျပန္လည္တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။ တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။ ျပန္လည္တည္
ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။ တည္ေဆာက္။ ဖ်က္ဆီး။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္။
ဖ်က္ဆီး။ တည္ေဆာက္

ေအာက္တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၁။


(ဘီလူးတို႔ရဲ႕ ေျမႏုလြင္ျပင္ – ေမာင္ေဒး။ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၂။ ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s