လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘီလူးတို႔ရဲ႕ ေျမႏုလြင္ျပင္ (ေမာင္ေဒး)

ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ဇနီး လုပ္မယ္ (ေမာင္ေဒး)

Leave a comment

ခင္ဗ်ားက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ခင္ပြန္း
ကၽြန္ေတာ္က
ခင္ဗ်ားရဲ႕ဇနီး လုပ္မယ္
ခင္ဗ်ားက အသိုက္လုပ္
ကၽြန္ေတာ္က ငွက္လုပ္မယ္
ခင္ဗ်ားက မိုးၾကိဳး/ ၾကိဳးကြင္း/ မိုးနတ္ေဒဝါ
ကၽြန္ေတာ္က ၾကိဳး
ခင္ဗ်ားရဲ႕ ခ်စ္ေဇာကပ္ေနတဲ့
ငိုညည္းသံလုပ္မယ္
ခင္ဗ်ားရဲ့ ကာမဂုဏ္အာရံု
ငါးပါး လုပ္မယ္

ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ဇနီး လုပ္မယ္ (ေမာင္ေဒး)

သားပိုက္ေကာင္လို
သားလြယ္အိတ္ပါတဲ့
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ

ဇန္နဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၁။


(ဘီလူးတို႔ရဲ႕ ေျမႏုလြင္ျပင္ – ေမာင္ေဒး။ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၂။ ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s