လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘဏ္ဓားျပ (သုခမိန္လႈိင္)

အႏုပညာ (သုခမိန္လႈိင္)

Leave a comment

အႏုပညာ
ဪ … အမွားအျပည့္ ေလာကီအေပၚ
ေနေပ်ာ္ေသာ လူ႕ရြာ
ငါ ရွာၾကံခဲ့မိေလသေလာ။

ၾကိဳးစားပါတယ္
စြမ္းေဆာင္ပါတယ္
တိုင္ထိျပီး ထြက္လာတဲ့ ေဘာလံုးပါ
ဂိုးမရပါဘူး။

ေက်းဇူးတရားတို့ဝိုင္းရံ
ခႏၶာကိုယ္နဲ့ အသက္ရဲ့ ျဖစ္တည္မႈမွာ
ၿမဲၿမံခဲ့ရျပန္။


အစိမ္းေရာင္ ေဘာလံုးအသင္း (၂၀၀၀)
(ဘဏ္ဓားျပ – သုခမိန္လႈိင္။ ၾသဂုတ္ – ၂၀၁၃၊ ေက်ာ္ေမႊးစာေပ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s