လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကဗ်ာေလာက စုစည္းမႈ-၂

ေလာက္လန္းမ်ား (ခင္ေဇာ္ျမင့္)

Leave a comment

ဤသို႔ျဖင့္
ေျပာမနာဆိုမနာ

ဤသို႔ျဖင့္
ဆဲမနာဆိုမနာ

ဤသို႔ျဖင့္
မလူးသာမလြန္႔သာ
ဤသို႔ျဖင့္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ခ်စ္လာၾက

ပထမ
အဝတ္အစားမ်ားအားလံုး ခၽြတ္၍ စစ္ေဆးခံရ
သြားမ်ားကို ခၽြတ္၍ စစ္ေဆးခံရ
ခႏၶာကိုယ္ ေမႊးညင္းမ်ားပါမက်န္ စစ္ေဆးခံရ
ေနာက္
ဒြါရ ကိုးေပါက္စလံုး စစ္ေဆးခံရ

ဤသို႔ျဖင့္
တစ္ကိုယ္နဲ႔ တစ္ကိုယ္ မျမင္ရ
သူတို႔သည္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ခ်စ္လာၾက၏။

(တရားစာအုပ္တစ္အုပ္ထဲမွ စာသားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။)


(ကဗ်ာေလာက စုစည္းမႈ-၂။ မတ္၊ ၂၀၁၃ – ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s