လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တာ့လ်န္က လာတဲ့ဖုန္း (ဟန္ေတာင္)

ပင္လယ္ကို မင္းေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီေပါ့ (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

ပင္လယ္ကို မင္းေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီေပါ့
မင္းစိတ္ကူးနဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ရတဲ့
ပင္လယ္
ပင္လယ္ကို မင္းစိတ္ကူးနဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၿပီးၿပီ
ၿပီး မင္းမ်က္စိနဲ႔ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီ
ေဟာသလိုပဲ
ပင္လယ္ကို အခု မင္းတကယ္ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီေပါ့
ေတြ႕ျမင္ဖို႔လည္း မင္းစိတ္ကူးခဲ့တယ္
ဒါေပမဲ့ မင္းဟာ
သေဘၤာသားေတာ့ မဟုတ္ဘူး
ေဟာသလိုပဲ
ပင္လယ္ကို မင္းစိတ္ကူးၾကည့္ခဲ့ၿပီးၿပီဆိုေတာ့
မင္း ပင္လယ္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီေပါ့
ပင္လယ္ကို မင္းၾကိဳက္ရင္ ၾကိဳက္ေနမွာ
ေဟာသလိုပဲ၊ ဒီထက္ မပိုဘူး
ဆိုေတာ့ကာ ပင္လယ္ကို မင္းျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီေပါ့
ပင္လယ္ကို မင္းစိတ္ကူးၾကည့္ခဲ့ဖူးၿပီ ဆိုပါေတာ့
မင္း ဆႏၵမရွိတာက
ပင္လယ္ထဲ ေရနစ္ေသဖို႔
ေဟာသလိုပဲ
ဘယ္သူမဆိုေတြလိုပဲ

(၁၉၈၃)

You’ve Seen the Sea (Han Dong)

[你见过大海]

You have seen the sea
you have imagined
the sea
you’ve imagined the sea
then seen it
just like this
you saw the sea
and imagined it
but you are not
a sailor
you imagined the sea
you saw the sea
possibly you also liked the sea
at most it was like this
you saw the sea
you also imagined the sea
you do not wish
to be drowned by seawater
just like this
people are all like this

(1984)


A Phone Call From Dalian by Han Dong – Edited by Nicky Harman 2012
(တာ့လ်န္ကလာတဲ့ဖုန္း (ဟန္ေတာင္) – ဘာသာျပန္ ေဇယ်ာလင္း။ ၂၁ မတ္ ၂၀၁၄ – ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s