လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

SKN

ဓားကိုးလက္ (စင္ၾကယ္ၿငိမ္း)

Leave a comment

င့ါကဗ်ာအစမွာ မင္းငုိက္မ်ဥ္းၿပီး

ငါ့သီခ်င္းအဆုံးမွာ မင္းအိပ္ေမာက်သြားရဲ႕


Source: SKN@FacebookSKN @Facebook | Image: sxc.hu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s