လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘဏ္ဓားျပ (သုခမိန္လႈိင္)

ခ်စ္ေသာမာရ္နတ္ (သုခမိန္လႈိင္)

Leave a comment

ဒုကၡဆိုတာ မာရ္နတ္ပဲ
ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးဟာ
သူပါရမီျဖည့္တာပဲ။
CD..1 – ဂြ်န္လင္ႏြန္ မဆိုခဲ့ေသာ သီခ်င္းမ်ား (၂၀၀၃)
(ဘဏ္ဓားျပ – သုခမိန္လႈိင္။ ၾသဂုတ္ – ၂၀၁၃၊ ေက်ာ္ေမႊးစာေပ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s