လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အဲသလုိ ျဖစ္ခဲ့တယ္ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

Leave a comment

ငါတုိ႔ အဲသလုိ ျဖစ္ခဲ့တယ္
အေမးကုိ မေျဖဘူး
အေျဖကုိ ေျဖခဲ့တယ္။

ငါတုိ႔ အဲသလုိ ျဖစ္ခဲ့တယ္
(လာမြန္ေတာ့ဖ္ ေျပာသလုိ)
ခ်စ္စြာေသာ မိတ္ေဆြႏွစ္ဦးမွာ
တစ္ဦးမွာ တစ္ဦး၏ အေစခံ ျဖစ္ေလသည္။

ငါတုိ႔ အဲသလုိ ျဖစ္ခဲ့တယ္
ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာက္တယ္
ေသမလုိလုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္တယ္။

ငါတုိ႔ အဲသလုိ ျဖစ္ခဲ့တယ္
အရက္ခြက္ဟာ စားပြဲ၏ အစြန္မွာ
တံေတာင္နဲ႔ တုိက္မိလိမ့္မယ္။

ငါတုိ႔ အဲသလုိ ျဖစ္ခဲ့တယ္
မေတာ္တဆနဲ႔
တကယ္ ျဖစ္တာနဲ႔။


(သရဖူ မဂၢဇင္း – စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၁)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s