လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘဏ္ဓားျပ (သုခမိန္လႈိင္)

ခ်စ္ေသာဇာတ္ညႊန္း (သုခမိန္လႈိင္)

Leave a comment

သင္လိုခ်င္တာေတြကို
သင္မလိုခ်င္သလိုရရွိၿပီး
သင္မလိုခ်င္တာေတြကို
သင္လိုခ်င္သလိုရရွိေတာ့
ခ်စ္သူ႔ေခါင္းမွာ ပန္းကေလး
ပန္ေပးေနပံုရဲ့ ေနာက္အခန္းမွာ
လူဆိုးေတြလာေတာ့မယ္ဆိုတာ
သိေနၾကပါၿပီ။
(ဘဏ္ဓားျပ – သုခမိန္လႈိင္။ ၾသဂုတ္ – ၂၀၁၃၊ ေက်ာ္ေမႊးစာေပ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s