လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သဘာ၀သမိုင္း ျပတိုက္မွဴး (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

သဘာ၀သမိုင္း ျပတိုက္မွဴး (ေဇယ်ာလင္း)

(ျမန္မာေခတ္ၿပိင္ကဗ်ာ လွ်ပ္တစ္ျပက္ရုပ္ပံုလႊာ – ေအဒီ ၂၀၀၃)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.