လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ တိမ္ညိဳနိမိတ္ (တာရာမင္းေ၀)

Leave a comment

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ တိမ္ညိဳနိမိတ္ (တာရာမင္းေဝ)

(အင္တာဗ်ဴးဂ်ာနယ္၊ အမွတ္(၈၁) – ၂၀၀၁)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s