လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကဖ္ကာ သို႔ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

ကပ္ဖ္ကာသို႔ ၊၄၊ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

Leave a comment

စာပို႔သမားသာ မဟုတ္
သတင္းစာပို႔သမားသာ မဟုတ္
ငါလည္း ငါ့အိမ္ ငါ့လိပ္စာ ငါလိုက္ရွာရာ မေတြ႕၊ မေတြ႕
တယ္လီဖုန္း ေခၚတယ္၊ ရတဲ့အခါ
“ဟယ္လို ခင္ဗ်ား ဘယ္သူလဲ”
ငါေမးရတဲ့အခါ။

ကမာၻေပၚမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ား
ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ လိပ္စာမ်ား
ဘယ္ကို ေခၚမွန္းမသိေသာ ဖုန္းေခၚသံမ်ား။

မွတ္ပံုတင္ ရွိရဲ့လား၊
ဇယားမွာ ျပည့္ေအာင္ ျဖည့္ရဲ့လား
“MIND SCAPE ပန္းပုပန္းခ်ီျပပြဲ” ၾကည့္ၿပီးၿပီလား
၂၀၁၁ ႏွစ္သစ္ေရာက္ၿပီလား။

ေဟ့လူ ကပ္ဖ္ကာ ့ ့ ့ ၊ ခင္ဗ်ားကို
“ျမန္မာျပည္ကို လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚတယ္” *။ ။

* ျမန္မာျပည္ခရီးသြားႏွစ္ သီခ်င္းမွတစ္ပိုဒ္
(ကပ္ဖ္ကာသို႔ ေအာင္ခ်ိမ့္။ ေမ – ၂၀၁၃။၊ ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s