လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကဖ္ကာ သို႔ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

ကပ္ဖ္ကာသို႔ ၊၁၈၊ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

Leave a comment

‘ေရွ႕လာၿပီး
မေခေၾကာင္းလာျပေနျပန္ၿပီ’ဟု
ငါက ေျပာလိုက္ရာ။

ေနာက္တစ္ေန႔မွာ
ထိုသူလာၿပီး
‘ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ေမာင္ေခပါခင္ဗ်ာ’တဲ့
လာေရာက္ရွင္းျပပါသည္။ ။

(စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈၊ သရဖူမဂၢဇင္းမွာ အျခားေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့)
(ကပ္ဖ္ကာသို႔ ေအာင္ခ်ိမ့္။ ေမ – ၂၀၁၃။၊ ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s