လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကပ္ဖ္ကာသို႔ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

ကပ္ဖ္ကာသို႔ ၊၁၀၊ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

Leave a comment

၁။
ကဗ်ာဆရာကြ
ကဗ်ာဆရာကြ
ကဗ်ာဆရာကြ
ကဗ်ာဆရာကြ။

၂။
ကဗ်ာဆရာကြ
ကဗ်ာဆရာကြ
ကဗ်ာဆရာကြ
ကဗ်ာဆရာကြ။

၃။
ကဗ်ာဆရာကြ
ကဗ်ာဆရာကြ
ကဗ်ာဆရာကြ
ကဗ်ာဆရာကြ။

၄။
ကဗ်ာဆရာကြ
ကဗ်ာဆရာကြ
ကဗ်ာဆရာကြ
ေအာ္ၾက။

(ကပ္ဖ္ကာသို႔ ေအာင္ခ်ိမ့္။ ေမ – ၂၀၁၃။၊ ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s