လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကဖ္ကာ သို႔ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

ကပ္ဖ္ကာသို႔ ၊၀၁၊ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

Leave a comment

ငါတို႔ မေမ့ၾကဖို႔
ငါတို႔ မေမ့ၾကဖို႔
ငါတို႔ ဘယ္ေမ့လို႔ ျဖစ္မလဲ
ငါတို႔ မေမ့ၾကဖို႔။ ။
(ကပ္ဖ္ကာသို႔ ေအာင္ခ်ိမ့္။ ေမ – ၂၀၁၃။၊ ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s