လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေနမ်ိဳး)

အဘိုးၾကီး (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

မွန္မွန္ ေျပာစမ္းပါ
မွန္မွန္ ေျပာစမ္းပါ
ငါ့နာမည္ ဘယ္သူဆိုတာ။

၂၀၀၈-၁၂-၂၄
(တကယ္မရွိတဲ့အရာ (ေခတ္ေပၚကဗ်ာ) – ေနမ်ိဳး။ ဇန္နဝါရီ – ၂၀၁၂၊ ထန္းရြက္ပုတီး စာအုပ္တိုက္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.