လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

The Elephant Vanishes (Haruki Murakami)

မုန္႔ဆိုင္ကို ဒုတိယအႀကိမ္ ဝင္ေရာက္လုယက္ျခင္း (ျမင့္သန္း)

Leave a comment

The Second Bakery Attack - Haruki Murakami

ဒုတိယအၾကိမ္ ေပါင္မုန္႔ဆိုင္လုယက္မႈအေၾကာင္း (ဟာရူကီ မူရာကာမီ)
ဒုတိယအၾကိမ္ ေပါင္မုန္႔ဆိုင္လုယက္မႈအေၾကာင္း (ဟာရူကီ မူရာကာမီ)
ေလွဝမ္းထဲမွာ ေျခကိုဆန္႔ထုတ္ၿပီး လွဲေနလိုက္တယ္။ မ်က္လံုးေတြကို ပိတ္ထားတယ္။ တက္လာတဲ့ ဒီေရက ကၽြန္ေတာ္ေရာက္အပ္တဲ့ ေနရာဆီ ကၽြန္ေတာ့္ကို သယ္သြားမွာကိုပဲ ေစာင့္ေနမိေတာ့တယ္။(Mandalay Icon Magazine – ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၂။)
The Secondary Attack – Haruki Murakami – Eng trans. Jay Rubin
Image src: Hisabisa Da Na

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s