လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

The Elephant Vanishes (Haruki Murakami)

သားပိုက္ေကာင္ရဲ႕ တရားဝင္ေၾကညာစာတမ္း (ျမင့္သန္း)

Leave a comment

သားပိုက္ေကာင္ရဲ႕ တရားဝင္ေၾကညာစာတမ္း (ျမင့္သန္း)

The Kangaroo Communique

ဒါေပတဲ့ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္၊ ကၽြန္ေတာ္က ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိျခင္းကို ၾကိဳးၾကိဳးပမ္းပမ္းနဲ႔ ရယူေနခဲ့တာ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕​ ေရြးခ်ယ္လိုက္မႈနဲ႔ ေက်ေက်နပ္နပ္
ေနသြားဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ အဆံုးမွာေတာ့ ခင္ဗ်ားနဲ႔ သားပိုက္ေကာင္​​​​ေလးေကာင္က ကၽြန္ေတာ့္ကို ဒီၿပီးျပည့္စံုမႈ မရွိႏိုင္ျခင္း အျဖစ္ထဲကို ေရာက္သြားေစခဲ့တာ။

ဒါေလာက္ပါပဲ။

The Kangaroo Communique by Haruki Murakami

The Kangaroo Communiqué (Haruki Murakami)


(Mandalay Icon Magazine – ႏိုဝင္ဘာ၊၂၀၁၂။)
The Kangaroo Communiqué – Haruki Murakami – Eng trans. Philip Gabriel – Image: murakami-haruki-times.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s