လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တိရစာၦန္ရံုကို ဖြင့္လိုက္ရျခင္း (ျမင့္သန္း)

တိရစာၦန္ရံုကို ဖြင့္လိုက္ရျခင္း (ျမင့္သန္း)

Leave a comment

က်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ လြတ္လပ္တယ္ဆိုတာက အရာရာအတြက္ အေျဖတစ္ခုမဟုတ္ဘူး။ လြတ္လပ္ျခင္းတိုင္းမွာ တာဝန္ယူမႈဆိုတာ လိုအပ္တယ္။ တာဝန္ယူမႈမရွိတဲ့ လြတ္လပ္မႈ မွန္သမွ်ဟာ ရမ္းကားမႈဖက္ဆီ ေရာက္သြားတာပဲ …(Mandalay Icon Magazine – ၾသဂုတ္၊၂၀၁၂။)

Unrelated Link
The Zoo Attack – Haruki Murakami – Eng trans. Philip Gabriel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s