လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ရာရွိဳမြန္ၿမိဳ႕တံခါးႏွင့္ ဂ်ပန္ဝတၳဳတိုမ်ား

ေတာင္တက္ေဘာင္းဘီတိုေလး တစ္ထည္ (ျမတ္သစ္)

Leave a comment

ေမေမဟာ အဲဒီလူကိုၾကည့္ရင္း သူ႔စိတ္ထဲမွာ မရွင္းမလင္း ျဖစ္ေနတဲ့၊ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းကိစၥေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းဆိုသလို ရွင္းလင္းပီျပင္လာေတာ့တယ္။ အဲဒါဘာလဲဆိုေတာ့ ေဖေဖ့ကို မုန္းတီးေနတယ္ဆိုတာ နားလည္သေဘာေပါက္လာတာပါပဲ


(Lederhosen by Haruki Murakami. English Translation: Alfread Birnbaum. ဘာသာျပန္ – ျမတ္သစ္။)
(ရာ႐ိႈမြန္ျမိဳ႕တံခါးႏွင့္ ဂ်ပန္၀တၳဳတိုမ်ား – စာေရးဆရာစံု။ ၂၀၀၃။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s