လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေရတံခြန္တစ္ခုရဲ့လမ္း (သစၥာနီ)

ကြယ္လြန္သြားေသာ ကဗ်ာဆရာႏွင့္ ကဗ်ာဆရာကြယ္လြန္ျခင္း (သစၥာနီ)

2 Comments

လက္ကသာမက ႏႈတ္ကလဲ ေျပာင္က်က် ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ မခံသာေအာင္ ေျပာတတ္လို႔ ႏႈတ္မရြံ႕လွသန္းလို႔လည္း နာမည္ၾကီးပါတယ္။ ကဗ်ာဆရာ ၾကီးၾကီးငယ္ငယ္ (ကၽြန္ေတာ္တို႔ အပါအဝင္) လွသန္းရဲ့ ပါးစပ္ဒဏ္ မခံရဖူးသူက မရွိသေလာက္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အသုဘက်ေတာ့လည္း စည္လိုက္တာ။ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးက ကဗ်ာဆရာေတြ ေရာက္လာၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ လွသန္းကို ဒီေလာက္ခ်စ္ၾကတာလဲ။


2 thoughts on “ကြယ္လြန္သြားေသာ ကဗ်ာဆရာႏွင့္ ကဗ်ာဆရာကြယ္လြန္ျခင္း (သစၥာနီ)

  1. more stuff on this dead poet LOL? kindly oblige if u can…thank u

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s