လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေတာင္သမန္ (ခင္ေဇာ္ျမင့္)

ေတာင္သမန္ (ခင္ေဇာ္ျမင့္)

1 Comment

လူတစ္ေယာက္
အင္းေရျပင္ကိုၾကည့္ စိတ္ကူးခဲ႔လိမ္႔မယ္
အဲဒီစိတ္ကူးဟာ အခု တံတားျဖစ္လို႔
အဲဒီတံတားေပၚမွာ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔
လမ္းေလွ်ာက္လို႔
အင္းေရျပင္ကိုၾကည့္လို႔
စိတ္ကူးလို႔..။

One thought on “ေတာင္သမန္ (ခင္ေဇာ္ျမင့္)

  1. som ppl can seriously paint it’s such a pain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s