လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

Ryan Chatterton

ေမြးေန႔သို႔ (ခင္ေဇာ္ျမင့္)

Leave a comment


အခ်ိန္တိုင္း
မနက္ျဖန္ကို မေတြးတယ္။

မခုတ္ဓားလို
ဓားအိမ္ထဲမွာပဲေန
ငါ့အသက္ကို ဖြက္ထားတယ္။

မြန္းၾကပ္မႈနဲ႔ အဆံုးသတ္ေလမလား
ေန
ေနစဥ္ခဏ
တရားကိုယ္နဲ႔
သေဘၤာတစ္စင္း စုန္လာရင္
ေရကို ေက်းဇူးတင္ရမယ္။

.
(လႈိင္းသစ္ – ၂၀၀၉)
Image source: Ryan Chatterton

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s