လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကဗ်ာက ခက္တာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ဘဝ ကိုယ္က အလႊာအထပ္ထပ္နဲ႔ ခက္ခဲေနတာ။ (ၿငိဏ္းေဝ)

Leave a comment

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

ကဗ်ာက ခက္တာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ဘဝ ကိုယ္က အလႊာအထပ္ထပ္နဲ႔ ခက္ခဲေနတာ။ (ၿငိဏ္းေဝ)ကဗ်ာက ခက္တာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ဘဝ ကိုယ္က အလႊာအထပ္ထပ္နဲ႔ ခက္ခဲေနတာ။ (ၿငိဏ္းေဝ)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s